top of page
Keyboard and Mouse

Podmienky používania

Pappus je program financovaný z programu Erasmus+, ktorý ponúka hravé odrazové mostíky do učenia a využíva bežne nájdené rastliny ako kontext, zdroj a inšpiráciu.

 

Vlastník webovej stránky

Webovú stránku Pappus vlastní a prevádzkuje University of Gloucestershire v mene Pappus Partners.  Tieto podmienky stanovujú podmienky, za ktorých môžete používať našu webovú stránku a služby, ktoré ponúkame. Táto webová stránka ponúka návštevníkom na stiahnutie nápady a inšpiráciu na učenie a hru vonku. Vstupom na webovú stránku Pappus alebo jej používaním súhlasíte s tým, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami.

 

Poskytovanie služieb

Môžeme bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť služby; prestať poskytovať služby alebo akékoľvek funkcie služieb, ktoré ponúkame; alebo vytvoriť limity pre služby. Môžeme natrvalo alebo dočasne ukončiť alebo pozastaviť prístup k službám bez upozornenia a zodpovednosti z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu.

 

duševné vlastníctvo

Pappus Toolkit a Pappus Training Program a všetky materiály v nich obsiahnuté alebo nimi prenesené, vrátane, bez obmedzenia, softvéru, obrázkov, textu, grafiky, log, ochranných známok, autorských práv, fotografií, zvuku, videí a všetkých s tým súvisiacich práv duševného vlastníctva sú výhradné. majetkom Pappus Partners, pokiaľ nie je jasne uvedené.  

 

Materiál je možné zdieľať a upravovať podCreative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

 

V rámci medzinárodnej licencie Creative Commons Attribution 4.0 môžete:
 

 • zdieľam — kopírujte a redistribuujte materiál na akomkoľvek médiu alebo formáte.
   

 • Prispôsobte sa — remixujte, transformujte a stavajte na materiáli.

 

Za nasledujúcich podmienok:

 • Pripisovanie — Musíte dať primeraný kredit, uveďte odkaz na licenciu a uveďte, či boli vykonané zmeny. Môžete tak urobiť akýmkoľvek primeraným spôsobom, ale nie spôsobom, ktorý by naznačoval, že poskytovateľ licencie schvaľuje vás alebo vaše používanie.
   

 • Nekomerčné — Nesmiete použiť materiál pre komerčné účely.
   

 • ShareAlike — Ak materiál remixujete, transformujete alebo nadviažete naň, musíte svoje príspevky distribuovať na adrese rovnakú licenciu ako originál.
   

 • Žiadne ďalšie obmedzenia— Nesmiete použiť právne podmienky or technologických opatrení ktoré právne obmedzujú ostatných v tom, aby robili čokoľvek, čo licencia povoľuje.

 

Obmedzenie zodpovednosti

Súhlasíte s tým, že odškodníte a ochránite University of Gloucestershire a Pappus Partners pred akýmikoľvek požiadavkami, stratou, zodpovednosťou, nárokmi alebo výdavkami (vrátane poplatkov za právne zastupovanie), vznesenými voči nim akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúcich z alebo v dôsledku v súvislosti s vaším používaním webovej stránky alebo ktorejkoľvek zo služieb ponúkaných na webovej lokalite.

 

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi v žiadnom prípade nebudú University of Gloucestershire ani partneri Pappus zodpovední za žiadne nepriame, trestné, náhodné, špeciálne, následné alebo exemplárne škody, vrátane, bez obmedzenia, škôd za ušlý zisk, dobré meno, používanie, údaje alebo iné nehmotné straty vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania služby alebo súvisiace s používaním služby. 


V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, University of Gloucestershire a Pappus Partners nepreberajú žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek (i) chyby, omyly alebo nepresnosti obsahu; (ii) osobné zranenie alebo poškodenie majetku akejkoľvek povahy vyplývajúce z vášho prístupu alebo používania našej služby; a (iii) akéhokoľvek neoprávneného prístupu alebo používania našich zabezpečených serverov a/alebo akýchkoľvek osobných informácií na nich uložených.

 

Túto webovú stránku nesmiete používať, ak je to zakázané vo vašej krajine alebo na základe akéhokoľvek zákona alebo nariadenia, ktoré sa na vás vzťahuje.

Vyhradzujeme si právo z času na čas upraviť tieto podmienky podľa vlastného uváženia. Preto by ste mali tieto stránky pravidelne kontrolovať. Keď zmeníme Podmienky podstatným spôsobom, upozorníme vás, že v Podmienkach boli vykonané podstatné zmeny. Vaše ďalšie používanie webovej stránky alebo našej služby po akejkoľvek takejto zmene predstavuje váš súhlas s novými podmienkami. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok alebo s akoukoľvek budúcou verziou podmienok, nepoužívajte ani nepristupujte (ani v nich nepokračujte) webovú stránku alebo službu.

Screenshot 2020-10-27 at 11.50.13.png
bottom of page